เว็บไซด์หางาน สร้างอาชีพ เพื่อชาวเชียงราย

พบจำนวน 5 รายการ
4.0 54

รับสมัครพนักงานทรีทเม้นท์ (หลายอัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานสุขภาพ งานโภชนาการ งานความงาม
โดย : becare clinic แก้ไข : 38 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1495 ครั้ง
รับสมัครพนักงานทรีทเม้นท์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
คุณสมบัติ
1. ม. 6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
2. อายุ 20-35ปี
3. มนุษยสัมพันธ์ดี
4. กระตือรือร้น
5. ซื้อสัตย์
6. ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการณ์
1. ประกันสังคม 2. ค่าคอมมิชชั่น 3. ชุดยูนิฟอร์ม

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานมาที่ becareclinicam@hotmail.com โทร. 088-2631150

พยาบาลวิชาชีพ (2 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอแม่จัน งานสุขภาพ งานโภชนาการ งานความงาม
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 41 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1529 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
--------------------------------------

ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา


๑.ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ อัตรารายเดือน เดือนละ ๑๑,๗๖๐.- บาท

ทดลองงาน ๓ เดือนแรก ๑๑,๒๓๐ บาท

๑.๒ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หากผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้มีการจ้างเป็นรายปีต่อไป


๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม

๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันประกาศปิดรับสมัคร
๒.๓ เพศหญิง/ชาย


๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ
พยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และสาขาการพยาบาล
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

๓.๒ สามารถปฏิบัติงานเวรบ่าย – ดึก และวันหยุดทำการได้


๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ สมัครด้วยตนเอง โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๔.๒ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร


๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้.-

๕.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ

๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ

๕.๓ สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ

๕.๔ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๕.๖ หลักฐานอื่น ถ้ามี เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร


๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บอร์ดข้างห้องบัตร โรงพยาบาลแม่จัน หรือตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซด์ของโรงพยาบาล http://www.maechanhospital.go.th/


๗. วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม


๘. เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลแม่จัน


๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว้ มีกำหนด ๑ ปี หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ บัญชีเก่าถือเป็นอันยกเลิก โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑๐. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัวทำสัญญาจ้างจะต้องมีเงินค้ำประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมให้ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยชำระค่าตรวจสุขภาพเองทั้งสิ้น


นายสุรชัย ปิยวรวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน

นักโภชนาการ (1 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานสุขภาพ งานโภชนาการ งานความงาม
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 42 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 2738 ครั้ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
เปิดรับสมัครพนักงาน (Full time)
ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขา คหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารและโภชนาการ
• ผ่านการฝึกงานในฝ่ายโภชนาการในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโภชนาการและโภชนบำบัดในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์ม
• สวัสดิการญาติสายตรง
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัส

เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ติดต่อสมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 3569 (คุณสุธรรม)
วันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com (ระบุตำแหน่งที่จะสมัครในหัวเรื่องในเมลล์)
หรือ ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา แม่สาย เว็ปไซด์ : www.kasemrad.co.th/sriburin
โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.nitrocloud.com/p/4MyZ1ZYqIbHOB2nKkcm0Sn (โดยใช้ chrome ในการโหลดเท่านั้น)

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
6. อื่นๆ

นักวิชาการประจำฟาร์ม (4 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอแม่จัน งานสุขภาพ งานโภชนาการ งานความงาม
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 45 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1403 ครั้ง
บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด

ตำแหน่ง นักวิชาการประจำฟาร์ม/ฟาร์มของลูกไร่ จำนวน 4 ตำแหน่ง

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา พืชผัก (พืชศาสตร์),พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ,เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานประจำฟาร์ม ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย , จ.เชียงใหม่ ได้ (มีสวัสดิการ มีบ้านพักให้และอื่นๆ)
- สามารถขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ที่พัก
- อื่นๆ

วิธีการสมัคร
1.ทาง E-mail กรุณา Scan เอกสารการสมัครงาน ประวัติการทำงาน หนังสือผ่านงาน หลักฐานการศึกษาและเอกสารทุกประเภท ที่ใช้ประกอบการสมัครงานอื่นๆ ส่ง Mail มาที่ hr@siamfuturefarm.com
2.ทางไปรษณีย์ กรุณาส่ง เอกสารการสมัครงาน ประวัติการทำงาน หนังสือผ่านงาน หลักฐานการศึกษาและเอกสารทุกประเภท ที่ใช้ประกอบการสมัครงานอื่นๆ มาที่
บริษัทสยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 112 หมู่ 3 ต.แม่คำ
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

สนใจกรุณาส่งใบสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานไปยัง
บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด
112 หมู่ 3 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย 57240
โทร. 053-665866 , 081-9611213 , แฟ็กซ์ 053-665920
E-mail : hr@siamfuturefarm.com
Website : www.siamfuturefarm.com

พนักงานฝ่ายสุขภาพ (2 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานสุขภาพ งานโภชนาการ งานความงาม
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 46 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1217 ครั้ง
บริษัท ในเครือสยามสไมล์กรุ๊ป

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย - หญิง ( ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร )
- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
( ประจำสำนักงาน เชียงราย )


เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทในเครือ
ที่ตั้ง เลขที่ 230 หมู่6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-910444
http://www.siamsmilecard.com
E-mail : hrcr.isc@gmail.com
เข้าสู่ระบบ
อีเมล์     
รหัสผ่าน
ChiangraiCareer on Facebook
สำหรับผู้ที่สนใจจะลงประกาศ !! จะต้องเป็น สมาชิกกับ ChiangraiCareer.com ก่อน
จึงจะสามารถลงประกาศได้ครับ
หากต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อเรา
ส่งเมล์มาที่ chiangraicareer@gmail.com ครับ
อัพเดต