เว็บไซด์หางาน สร้างอาชีพ เพื่อชาวเชียงราย

พบจำนวน 4 รายการ
4.0 54

พนักงานจ้าง เทศบาลนครเชียงราย (23 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานราชการ งานบริการสาธารณะ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 43 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1957 ครั้ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (วุฒิ ป.ตรี)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร, ดนตรี,นาฎศิลป์,ศิลปะ, การเกษตร

๒) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช.)

๓) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช.)

๔) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ปวช.)

๕) ตำแหน่งคนขับเครื่องจักรกลเบา (วุฒิ ปวช.)


พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
๑) คนงาน
๒) นักการภารโรง
๓) คนครัว


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.chiangraicity.go.th

กรมอุทยานแห่งชาติ (7 อัตรา)

เงินเดือน : 10,430 - 18,000 บาท , อำเภอพาน งานราชการ งานบริการสาธารณะ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 43 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1489 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รับสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต(internet) ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 (ม.6)
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 (ปวช)
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 (ปวส)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 (ปริญญาตรี)
นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 (ปริญญาตรี)
นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 (ปริญญาตรี)
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 (ปริญญาตรี)

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://job.dnp.go.th/pop1.pdf หรือ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 775 ถนนสิงหไกล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 053-711402

พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลแม่จัน) (1 อัตรา)

เงินเดือน : 11,760 บาท , อำเภอแม่จัน งานราชการ งานบริการสาธารณะ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 44 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1381 ครั้ง
ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
………………………………………………

ตาม ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน จำนวน ๑ อัตรา อัตราเดือนละ ๑๑,๗๖๐.- บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก โรงพยาบาลแม่จัน จึงขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑. มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม
๒. อายุระหว่าง ๒๐ - ๓๕ ปีบริบูรณ์
๓. เพศหญิงและชาย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับดี
๕. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ
พยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และสาขาการพยาบาล
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๖. สามารถปฏิบัติงานเวร บ่าย – ดึก ได้

ข. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๔ สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๕ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๖ ถ้าเป็นชายต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๒ ฉบับ
๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๘.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๒ ฉบับ
๙.หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)ค. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (ในวันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓-๗๗๑๓๐๐ ต่อ ๑๐๖
ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
จ. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่จัน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลูกจ้างชั่วคราว (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ) (16 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานราชการ งานบริการสาธารณะ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 44 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1383 ครั้ง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล

ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา และ
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 15 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2557

รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://www.crhospital.org/webboard/?action=board_post&H_ID=606

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Chiangrai Prachanukroh Hospital
1039 ถนนสถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0-5371-1300, 0-5371-1009 โทรสาร 0-5371-3044
เข้าสู่ระบบ
อีเมล์     
รหัสผ่าน
ChiangraiCareer on Facebook
สำหรับผู้ที่สนใจจะลงประกาศ !! จะต้องเป็น สมาชิกกับ ChiangraiCareer.com ก่อน
จึงจะสามารถลงประกาศได้ครับ
หากต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อเรา
ส่งเมล์มาที่ chiangraicareer@gmail.com ครับ
อัพเดต